Ondergewicht en ondervoeding Congolees

Kozala ya kokonda mpe kolia mabe

Tango nini ozali ya kokonda

Kozala ya ko konda ezali tango kilo ya mutu ezali nasé pona mutu azali na santé ya malamu. Kozala ya kokonda ezali signe ya kolia mabe. Bayebaka soki mutu aza ya kokonda na kotala indice de masse corporelle (IMC) mpe taille ya loketo. Mutu aza ya kokonda soki ICM naye eza nase ya 18.5.

Ba limites misusu

Basalelaka ba limites misusu pona batu oyo baleki 65 ans to batu ya COPD. Ezalaka ICM nasé ya 20 pona batu baleki 65 ans mpe 21 pona batu ya COPD. Pona koyeba soki mutu azolia malamu te, batalaka ICM nasé ya 20 pona mikolo ti na age ya 70 ans mpe ICM nasé ya 22 pona mikolo koleka 70 ans na kotala mpe ba maladie misusu. Pona bana mikie batala mpe biloko misusu. Lokola bana bazali ko kola, mulayi, munen eko dependre na age.

Batu boni baza ya kokonda?

CBS-health sondage ya 2019 elakisi ete 2.5% ya ba hollandais ya age ya 4 ans mpe likolo baza ya ko konda. CBS asalelaka ICM ya 18.5 pona mikolo nioso.

Cause ya kokonda

Ko konda esalamaka soki quantité ya energie mutu azali kozwa na nzela ya bileyi and biloko azali komela eza nasé ya oyo nzoto ezo salela na tangu moko. Ko konda ezalaka minigi epayi ya ba koko oyo baza na ba home de veillards mpe hopital mpe ba oyo bazali kobela. Ko konda ekoki kozala likolo ya:

 • Kozanga appetit, ex: Likolo ya kozanga koyoka gout to solo, maladie to kozanga kosala ba exercise physique.
 • Problème pona ko macher to komela biloko
 • Mitshopo ezo sala malamu te. Mitshopo ezo koka komela ba proteines te, par exemple likolo ya infection to maladie na mitshopo
 • Effets secondaires ya ba kisi
 • kobanga, kozala yomoko, mawa, depression.
 • Mikakatano pona kolia
 • Consommation ya energie ya komata, par exemple soki mutu aza na nfection to cancer

Consequences ya kozala ya kokonda

Kozala ya kokonda ememaka ba problemes ebele ya santé po ete risque ya kozanga ba proteines lokola graisse, vitamines, mineraux eza makasi. Systeme immunitaire ebandi kobeba mpe mutu akobanda koyaka kolemba. Nzoto ekobanda kosalela reserve ya graisse mpe ba muscles. Esalaka ete graisse na ba muscles ebeba. Kobeba ya ba muscles ezalaka mabe makasi. Soki ko konda ewumeli, risque ya mikuwa kobukana mpe ekomata.

Conseils ya biloko ya kolia pona batu ya kokonda

Pona mutu oyo aza ya kokonda, esengeli atika ko konda mpe abanda koya munene. Soki okondi makasi na tangu mukie pamba kaka boye, esengeli omona docteur nayo. Mpe soki oza na mitungisi pona kolia, mona docteur nayo.

Soki ozo koka ko koma na poids ya malamu te na ba sanza mukie, esengeli komona docteur nayo. Docteur ako landela cause ya kokonda mpe akoki kotinda yo epayi ya specialiste to mutu alandelaka makambu ya kolia soki esengeli.

Oza ya kokonda? Assurance santé nayo bako zongisela yo mbongo pona ba heures okosala epayi ya mutu alandelaka makambu ya kolia.

Kolia malamu

Pona batu oyo bazali ya kokonda, kolia malamu ezali important. Bongo nde bakozwa ba proteines oyo nzoto esengeli nango lokola ba graisse, vitamines mpe ba mineraux. Esengeli mingi kolia biloko eza na proteines mpe energie ebele nakosangisa na exercise physique pona ko kolisa ba muscles.

Koya munene na ndenge ya malamu

Pona batu baza ya kokonda esengeli koya munene

Kolia mabe

Kolia mabe ezalaka soki energie to proteine mutu azali kolia eza mukie par rapport ya oyo esengeli po azala na santé malamu.

Malnutrition ezalaka tango mutu azo lia mingi te, to azo salela energie na proteine mingi. Probleme oyo ezalaka makasi na ba koko mpe batu ya maladie. Malnutrition ekoki mpe kozala likolo ya ba problemes ya ko macher mpe komela.

Soki bakuti malnutrition na nzoto, esengeli kobenga docteur. Ba ndeko na batu bazali kolandela santé bamonaka malnutrition yambo ete mutu ya maladie ye moko amona yango.

Symptomes ya malnutrition

Malnutrition eza kozanga energie to proteines. Ememaka kokonda mpe nzoto kosala malamu te. Ezalaka kokonda na minene. Ya muscle mpe kozanga ba proteines lokola graisse, vitamines mpe ba mineraux.

Batu baza na risque makasi ya malnutrition eza ba koko, batu ba belaka, batu ya cancer, batu baza na operation ya makasi na batu baza na ba traumatisme makasi.

Causes ya malnutrition:

 • Kolia mukie likolo ya kozanga appetit to nausée.
 • Pasi pona ko macher, koyoka gout, komela biloko to ko digerer.
 • Problemes psychologique, lokola kobanga, depression, mawa. Mutu akozala lisusu na appetit te. Akobanda ko sauter kolia to kolia mukie.
 • Facteurs sociaux, lokola kozala yomoko, kozanga moyen ya kosomba to kolamba biloko.
 • Kobungisa makanisi.
 • addiction.

Risque ya makasi ya malnutrition eza maladie. Maladie ekoki komatisa posa ya ba proteine mpe kosala ete bileyi oliaka ezo koka lisusu te.

Malnutrition na ba koko

Ba koko baza na risque ya malnutrition po ete ba belaka mingi mpe basalaka exercise physique te. Ba koko bazalaka na posa ya energie mingi neti tangu bazalaki ba jeunes te, yango ekoki kokoma pasi pona pona kozwa ba proteine nioso na bileyi na bango.

Koyeba malnutrition

Eloko ya liboso eza koyeba soki mutu aza na risque ya malnutrition. Esalamaka na ba instrument lokola scanner. Ba instrument yango etalaka kokonda oyo mutu ayebi te, kozala na poids mukie mpe kobungisa appetit.

Soki, nakosala scanner, mutu aza na risque ya malnutrition, bakoloba mutu aza na malnutrition. Na 2018 ba decidaki ete mutu aza na malnutrition soki aza na moko ya ba characteristiques oyo.

Moko to ba characteristiques mingi il faut ezala:

 • Ko konda sans kolinga: 5% to koleka ya kokonda sans kolinga na 6 mois to 10% to koleka kokonda sans kolinga na periode koleka 6 mois.
 • ICM ya mukie
 • Masse ya muscle ya kokita

Moko to ba characteristiques mingi il faut ezala:

 • Kozanga proteine: 1 semaine ya kolia koleka 50% ya energie esengeli to koleka 2 semaines ya kolia mukie to komela to pe lisusu maladie na estomac ezo pekisa mutu kolia.
 • Maladie to infection: maladie makasi to trauma to inflammation likolo ya maladie.

Soki mutu azo lia bien te na kolandana na ba critere oyo, bako tala makasi ya malnutrition yango. Batu oyo baza na santé ya malamu to pe batu na obesité bakoki pe kozala na malnutrition. Kobungisa ba proteine na nzela ya kosanza to diarhée ekoki pe ko sala ba probleme ya malnutrition mingi mpe soki demande ya energie emati likolo ya maladie.

Bana

Pona bana, batalaka ba valeurs misusu. Docteur akosalela kokola pona kotala soki muana aza na malnutrition.

Effects ya malnutrition

Malnutrition eza na impact makasi na santé. Ba conséquences ezali:

 • Kobika malembe na sima ya operation to maladie
 • Ba complications ebele na sima ya operation
 • Pota ko kawuka na pasi
 • Pasi na nzoto tangu ya kolamuka
 • Immune system ezo sala malamu te
 • Kokonda ya ba muscle
 • Kokonda ya mutema na ba poumons
 • Qualité ya vie ya mabe
 • Risque ya liwa

koyeba malnutrition

Esengeli kobenga docteur mbala moko soki omoni ba signe ya malnutrition. Esalemaka mingi mingi epayi ya ba ndeko, ba connaissance to batu ya santé que mutu ya maladie ye moko.

Conseils etali makambu ya kolia

Na traitement ya malnutrition, eza important ko landela consommation ya proteine na energie. Exercise physique mpe ezali important pona kosimba makasi ya ba muscle.

Oza na malnutrition? Assurance santé ekozongisa mbongo nombre moko ya ba heure oko lekisa epayi ya mutu atalaka makambu etali kolia.

Nako landana na degré ya malnutrition, docteur to mutu alandelaka makambu ya kolia ako decider biloko nini oyo ya energie mpe proteine makasi, na kobakisa ba vitamine mpe ba mineraux, biloko ya kolia oyo okoki komela to kolia na nzela ya tube.

QR code naar deze pagina

QR Code
nl_NLDutch