Bloedarmoede Eritrees

ዋሕዲ ደም

ዋሕዲ ደም እንታይ እዩ

ዋሕዲ ደም ማለት ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ ደምና ውሑድ ዝኾነ ናይ ኦክስጅን መጠን ክህልው እንከሎ ማለት እዩ፡፡ እዚ ድማ ናይ ድኻምን ምስናፍን ስምዒት ንክህልወና ክገብር ይኽእል እዩ፡፡ ዝተፈላለዩ ሰንክታት ዋሕዲ ደም ኣለዉ፡

1. ሕጽረት ሓጺን ማዕድን

2. ሕፅረት ቫይታሚን ቢ12

ብሕፅረት ሓፂን ማዕድን ዝመጽእ ዋሕዲ ደም

እዙይ ብምኽንያት ኣብ ውሽጢ ደም ሕፅረት ማዕድን ሓፂን ክህልዉ እንከሎ ዘጋጥም እዩ፡፡

ስንኪታት ብምኽንያት ሕፅረት ሓፂን ማዓድን ዝመፅእ ዋሕዲ ደም

ከቢድ ወርሓዊ ጽግያን ጥንሲን ብሕፅረት ሓፂን መዓድን ዝመፅእ ዋሕዲ ደም ንክህልዉ ሰንኪ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡፡ እዚ ብመድሓኒት ምሕካም ይከኣል እዩ፡፡ ካልኦት ዝኾኑ ዓይነት ደም ምፍሳስ ንክህልው ዝገብሮ ሰንክታት እውን ናይ ሓፂን ማዕድን ዋሕዲ ደም ንክህልው ምኽንያት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡፡

ምልክታት፡

 • ድኻምን ናይ ሓይሊ ሕፅረትን
 • ሕፅረጽ ትንፋስ
 • ከቢድ ናይ ልቢ ህርመት
 • ደረቕ ቆርበት

ሓሓሊፉ ዝረአዩ ምልክታት

 • ሕማም ርእሲ
 • ውዕ ውዕ፣ ጭው ዝብል ወይ ከዓ ፂፅ ዝብል ምፍፃይ ኣብ ውሽጢ ርእሲ ምስማዕ (ሃውታ)
 • ሓዱሽ ዝኾነ ናይ ምግቢ ጣዕሚ
 • ሰውነትካ ክበልዐካ እንከሎ ምሕኻኽ
 • ዝቖሰለ መልሓስ
 • ፀጉሪ ምብጥጣስ- ክተሰንትሩ ወይ ክትሕፀቡ እንከለኹም ብዝሕ ዝበለ ፀጉሪ ክወፅእ እንከሎ ተስተውዕሉ
 • ምግቢ ዘይኾኑ ነገራት ንምብላዕ ምድላይ፣ ንኣብነት በርበረ
 • ንምውሓጥ ምፅጋም
 • ኣብ ኩርናዕ ፀግዒ ኣፍኩም ቃንዛ ዘለዎ ቁስሊ

Afbeelding met persoon, person

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met persoon, person, muur, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

ምስ ሓኪም ቆፆሮ

እቲ ሓኪም ብዛዕባ መነባብሮኹምን ናይ ሕክምና ታሪኽኩምን ክሓተኩም እዩ፡፡ ብቀሊል ዝኾነ ናይ ደም ምርመራ፣ ዋሕዲ ደም ከም ዘለኩምን ዘይብልኩምን ከረጋግፅ እዩ፡፡ እዚ ምርመራ ናይ ሓጺን ማዕድን ትሕዝቶኹም ምውሳኽ ዘይምውሳኹ ንምርግፅ ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ እውን ክቕፅል እዩ፡፡ እቲ ሓኪም ንቀጻላይ ምርመራታት ናብ ፍሉይ ክኢላ ወይ ከዓ ስፔሻሊስት ክልእኸኩም ይኽእል እዩ፡፡

ሕክምና ብሕፀረት ሓጺን ማዕድን ንዝመፅእ ዋሕዲ ደም

ካብ ኣካልና ዝጠፍአ ናይ ሓጺን ማዓድን ንምትካእ ናይ ሓጺን ማዓድን ዘለዎ ክኒን ንክትወስዱ ክእዘዘልኩም እዩ፡፡ እቲ መድሓኒት ን6 ኣዋርሕ ቢመዓልቱ ክትወስድዎ ይግባእ፡፡ እt ክኒና ምስወሓጥክምዎ ናይ ኣራንሺ ፅሟቕ ምስታይ ኣካልኩም ነቲ ሓጺን ንክመፅዎ ክሕግዝ ይኽእል እዩ፡፡

ዘይደለ ኣሉታዊ ሳዕቤን፡

 • ድርቀት ወይ ከዓ ውፅኣት
 • ቃንዛ ኣብ ከብዲ
 • ምቅጻል ኣብ ኣፍ ልቢ
 • ፀሊም ቀልቀል

ዘየድሊ ኣሉታዊ ሳዕቤን ንምንካይ እቲ መድሓኒት ምስወሓጥኩምዎ ሽዑ ንሽዑ ምግቢ ንምውሳድ ፈትኑ፡፡ ወላ ዘይድለ ኣሉታዊ ሳዕቤን የምፀኣልኩም ነቲ መድሓኒት ብዘይ ምቁራፅ ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ፡፡

እቲ ናይ ሓጺን ማዕድን መድሓኒት ቁልዑት ከይረኽብዎ እለይዎ !

እቲ ናይ ሓጺን ማዕድን መድሓኒት ቆልዑት ካብ ዘይረኽብዎ ቦታ እለይዎ፡፡ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝኾነ ናይ ሓጺን ማዓድን ንቆልዑት ናይ ሞት ሓደጋ ከብፅሕ ይኽእል እዩ፡፡

ዓርስኹም ምግባር ትኽእልዎም ነገራት

እዞም ዝስዕቡ ብዝበለፀ ይብልዑን ይስተዩን፡

 • ከም ክረሽዮነን ካብሎ ፍዮሪ ዝኣመሰሉ ፀሊም-ሓምሎዋይ ቆፅሊ ዘለዎም ኣሕምልቲ
 • ተወሳኺ ናይ ሓጺን ማዓድን (ዝማዕሉ) ዘለዎም እኽልታትን ባኒን
 • ስጋ
 • ከም ሚሽሚሽ፣ ፕሩኝን ዘቢብ ዝኣመሰሉ ዝደረቑ ፍራፍረ
 • ጥረምረ (ባሎንጓ፣ ዓይኒ ዓተርን ብርስንን)

እዞም ዝስዕቡ ብዝወሓደ ይብልዑን ይስተዩን

 • ሻሂ
 • ቡና
 • ፀባን ናይ ፀባ ተዋፅኦን
 • ኣካልኩም ናይ ሓጺን ማዓድን ካብ ምግቢን መድሓኒትን ከይቕበሉ ዝገብሩ፣ ከም ኩሉ ዓይነተ እኽሊ ዝሓወሱ ልዑል ዝኾነ ፋይቲክ ኣሲድ ዘለዎም ምግብታት

ዘይተሓከመ ብሕፀረት ሓጺን ማዕድን ንዝመፅእ ዋሕዲ ደም

ዋሕዲ ደም እንተተዘይሓኪምናዮ፣ ንዝለዓለ ናይ ሕማምን ብኽለትን ሓደጋ ከቃልዕ ይኽእል እዩ፡፡ ከም ልቢ ድኻም- ዝኣመሰሉ ልብኹም ወይ ከዓ ሳምባኹም ከጥቅዕ ዝኽእል ሕልኽልኽ ንዝበሉ ከበድቲ ሕማማት ክትቃልዑ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ ዋሕዲ ደም ኣብ እዋን ጥንሲ፣ ቅድሚ ምውላድን ድሕሪ ምውላድን ንተደራረብቲ ሕማማት ከቃልዕ ይኽእል እዩ፡፡

ብሕፅረት ቫይታሚን ቢ12 ዝመጽእ ዋሕዲ ደም

እቲ ካልእ ናይ ዋሕዲ ደም ዓይነት ብምኽንያት ሕፅረት ቫይታሚን ቢ12 ዝመጽእ ዋሕዲ ደም እዩ፡፡

ስንኪታት ሕፅረት ቫይታሚን ቢ12 ወይ ከዓ ናይቫይታሚን ቢ ሕፅረት

ሕፅረት ቫይታሚን ቢ12 ከጋጥም ዝኽእለሉ ብዙሓት ሰንኪታት ኣለዉ፡፡

 • ሓደገኛ ደም ዋሕዲ- ስርዓተ ሕማም ምክልኻልኩም ፣ ኣብ ውሽጢ ከብድኹ ንዝርከቡ ጥዑያት ዝኾኑ ዋህዮታት ከጥቅዕ ይኽእል እዩ፤ እዚ ከዓ ካብ እትምገብዎ ምግቢ ኣካልኩም ቫይታሚን ቢ12 ንከይወስድ ክገብሮ ይኽእል እዩ፡፡
 • ኣብ ትበልዕዎ ምግቢ ሕፅረት ቫይታሚን ቢ12 እንተሃልዩ- እዙይ ኣሕምልቲ ጥራሕ ተመገብቲ እንተኾይንኩም ናይ ቫይታሚን ቢ12 ተወሰኸኽቲ ሓገዛት እንድሕር ዘይትወስዱ ከጋጥም ዝኽእል እዩ፡፡ ወይ ከዓ ብቫይታሚን ቢ12 ዝማዕበሉ ምግብታት እንተበሊዕኹምን ወይ ከዓ ዘበን ዘምፅኦ ምግቢ እንተበሊዕኹም ወይ ከዓ ብሓፈሻ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ድኹም ዝኾነ ኣመጋግባ እንተሃልይኩም፡፡
 • መድሓኒት- ገለ ገለ መድሓታት ኣካልኩም ኣብ ዝወስዶ ናይ ቫይታሚን ቢ12 ዓቐን ኣታዊ ጉድኣት ኣለዎም እዩ፡፡

Afbeelding met bord, voedsel, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met voedsel, binnen, stuk, schotel

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met verschillende

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met broccoli, plant, groente, rapini

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met bord, fruit, gesneden, gerangschikt

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met vijg, fruit, voedsel, gesneden

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met vijg, fruit, voedsel, gesneden

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met oranje, citrus, zitten, sinaasappels

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met rood, instellen, stapel, verschillende

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met groen, pompoen, komkommer, uitgelijnd

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met vissen, lintvis, sluiten

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

ምልክታት ሕፅረት ቫይታሚን ቢ12 ፡

 • ካብ ዓቐን ንላዕሊ ድኻም
 • ሽቕሽቕታን ውግኣትን (ንኡሽተይ በሊሕ ቃንዛ)
 • ዝቖሰለን ቀይሕን መልሓስ
 • ኣፍ ምቑሳል
 • ናይ ጭዋዳ ምድኻም
 • ዕግርግር ዝበለ ራእይ
 • ጭንቀትን ዕግርግር ምባልን
 • ናይ ምዝካር፣ ምርዳእን ናይ ምውሳን ፀገም

ብሕፅረት ቫይታሚን ቢ12 ዝመፅእ ደም ዋሕዲ ምሕካም

መብዛሕትኡ ግዘ ኣብ መጀመርታ እዋን በመርፍእ ብዝውሃብ ቫይታሚን ቢ12 ክበሃወኩም እዩ፡፡ በድሕሪኡ፣ ኣብ ሞንጎ ምግቢ ዝውሰድ ናይ ቫታሚን ቢ12 ክኒና ወይ ከዓ መርፍእ ክእዘዘልኩም እዩ፡፡ እዞም ሕክምናታ እዚኦም ንዕድመ ልክዕ ክውሰዱ ዝኽእሉ እዮም፡፡

ዓርስኹም ምግባር ትኽእልዎም ነገራት

ነዞም ዝስዕቡ ብዝበለፀ ይመግቡ

 • ስጋ
 • ዓሳ
 • እንቁላሊሕ
 • ናይ ፀባ ምህርትታት
 • መባኹዕቲ
 • ዝማዕበሉ ምግብታት
 • ካውሎ ፍዮሪ፣ ካውሎን ዓይኒ ዓተርን

ተደራረብቲ ሕማማት ብሕፅረት ቫይታሚን ቢ12 ዝመፅእ ዋሕዲ ደም

 • ናይ ስርዒት መትኒ ወይ ከዓ ነርቭ ፀገም
 • ጊዜያዊ መኻንነት
 • ናይ ልቢ ፀገም
 • ናይ ጥንሲ ፀገምን ናይ ዕሸል ኣካል ምጉዳል

መድሓኒት

ሓፂን ማዓድን ክኒና ፎሊክ ኣሲድ ቢ12 ክኒና
ንኽንደይ እዋን ንወስዶ ካብ 12-16 ሰሙናት ካብ10-16 ሰሙናት ካብ 8-10 ሰሙናት
ናይ ደም ቅምሶ ወይ ከዓ ጠብታ መዓዝ ንወስድ? ድሕሪ 4 ሰሙን ድሕሪ 4 ሰሙን ድሕሪ 4 ሰሙን
ነቲ ክኒን መዓዝ ንወስዶ? - ቡና፣ ሻሂን ፀባን ቅድሚ ምስታይና ቅድሚ 2 ሰዓታት

- ቡና፣ ሻሂን ፀባን ምስ ሰተና ድሕሪ 4 ሰዓታት