Koorts bij kinderen Eritrees

ረስኒ ኣብ ቆልዑት

ረስኒ እንታይ እዩ

ልዑል ዝኾነ ረስኒ ኣብ ህፃናት ቆልዑት ልሙድ እዩ፡፡ እቲ ሙቐት ኣብ ውሽጢ 3 ወይ ከዓ 4 መዓልቲ ናብ ዝነበሮ ይምለስ፡፡

ልዑል ሙቐት እንታይ እዩ?

ንቡር ዝብሃል ኣብ ቆልዑትን ህፃውንቲን ዝርከብ ሙቐት ከባቢ 36.4 ዲግሪ ሴልሽየስ እንተኸውን፣ ኮይኑ ግና ካብ ቆልዓ ናብ ቆልዓ ክፈላለይ ይኽእል እዩ፡፡ ልዑል ሙቐት እንብሎ 38 ዲግሪ ሴልሽየስ ወይ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ እንተኸውን እዩ፡፡ ልዑል ሙቀት፣ ኣካልና ምስ ሰዓልን ዛሕሊን ዝመሳሰሉ ተላገብቲ ሕማማት ኣብ ዝገብሮ ምቅላስ እንረኽቦ መልሲ እዩ፡፡ ካብ ፍሮማይን ነድሪ ሓናት ዝኣመሰሉ ንቡር ናይ ቆልዑት ሕማማት ጀሚሩ ክሳብ ክታበታትን ካልኦት ብዙሕ ነገራት ኣብ ህፃውንቲ ንዝፍጠር ረስኒ ምኽንያት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡፡

ልዑል ሙቐት ምምርማር

ውላድኩም ምናልባት፡

 • ሕቖኦም ወይ ከዓ ኣፍልቦም ክትነኽእዎም እንከለኹም ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ክረስኑ ይኽእሉ እዮም
 • ክርህፁ ይኽእሉ እዮም
 • ዘይጥዑይ ክመስሉ ወይ ሕማም ክስመዖም ይኽእል እዩ

ካብ ሱፐር ማርኬትን ቤት መድሓኒትን ምዕዳግ ትኽእልዎ፣ ዲጂታል ቴርሞሜትር ወይ ከዓ ሙቐት መለክዒ መሳርሒ ብምግባር ናይ ውላድኩም ሙቐት ለክዑ፡፡

ምኽንያት

መብዛሕትኦም ረስኒታት ብምኽንያት ለበደታት ወይ ከዓ ሕማማት ዝመፅእ እዩ፡፡ እቲ ናይ ኣካል ልዑል ሙቐት ነቲ ሕማም ምኽንያት ዝኾኑ ባክቴርያታት ወይ ከዓ ቫይረሳት ኣብ ውሽጢ ንከይፀንሑ ምኽንያት ይኾኖም እዩ፡፡

ረስኒ ንክፍጠር ዝገብሩ ንቡር ምኽንያታታት ፡

 • ሕማም ላዕሎዋይ ናይ ምስትንፋሳዊ ስርዓት (ኣር.ቲ.ኣይ)
 • ኢንፍሉወንዛ
 • ናይ እዝኒ ሕማም
 • ሮዚዮላ- ልዑል ሙቐትን ዕንፉራርን ንክህልው ዝገብር ቫይረስ
 • ነድሪ ሓናት
 • ናይ ኩሊት ወይ ከዓ ስርዓት ሽንታዊ ሕማም (ዩ.ቲ.ኣይ.ኤስ)
 • ከም ፍሮማይን ትኽትኽታ ዝኣመሰሉ፣ ዝተለመዱ ናይ ቁልዕነት ሕማማት

እንታይ ምግባር ንኽእል፡

 • ብዝሕ ዝበለ ፈሳሲ ነገር ምሃብ
 • ናይ ማይ ፅምኢ ምልክታት ከይህልዎም ምክትታል
 • ምግቢ እንተጠምይዎም ምሃብ
 • ኣብ እዋን ላይቲ ብስሩዕ ክትትል ምግባር
 • ናብ ደገ ከይወፅኡ ምግባር
 • እንተተጨኒቖም ወይ ከዓ ጥዕና እንተዘይተሰሚዕዎም ፓራስታሞል ምሃብ
 • ኩነታት ውላድኩም እንተሸቒልኩም ናይ ሕክምና ምኽሪ ምርካብ

ናብ ሓኪም መዓዝ ንድውል?

ውላድኩም ካብቶም ዝስዕቡ እቲ ሓደ እንተኾይኑ ናብ ሓኪምኩም ብህፁፅ ደውሉ፡

 • ትሕቲ 3ወርሒ ዕድመ እንተሃልይዎን ናይ ሙቐት ልክዒቱ 38 ዲግሪ ሴልሽየስ እንተኾይኑ፤ ወይ ከዓ ልዑል ዝኾነ ሙቐት ኣለዎ እዩ ኢልኩም ትሓስቡ እንተኾይንኩም
 • ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ዕድመ እንተሃልይዎን ናይ ሙቐት ልክዒቱ 39 ዲግሪ ሴልሽየስ እንተኾይኑ፤ ወይ ከዓ ልዑል ዝኾነ ሙቐት ኣለዎ እዩ ኢልኩም ትሓስቡ እንተኾይንኩም
 • ከም ዕንፍሩር ዝበሉ ካልእ ናይ ሕማም ምልክታት እንተሃልይዎን ልዑል ዝኾነ ሙቐት እንተሃልይዎን
 • ን5 መዓልትታት ወይ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ዝፀንሐ ረስኒ እንተሃልይዎ
 • ምግቢ እንተኣብዩ ወይ ከዓ ካብ ልሙድ ወጻኢ ባህሪ እንተርእዮምን እንተተሸቒልኩምን
 • ብፓራስታሞል ዘይሓዊ ልዑል ዝኾነ ረስኒ እንተሃልይዎ
 • ብማይ ፅምኢ እንተደሪቑ- ንኣብነት ዘይረሓሰ ጨርቂ ሽንቲ፣ ዝጠሓለ ኣዕይንቲን ክበክይ እንከሎ ንብዓት እንተዘይሃልይዎ

መድሓኒታት

ንውላድኩም መድሓት ምሃብ ኣድላዪ አኣይኮነን፡፡ ረስኒ ብባዕልቱ ጊዜ ክሓድጎ ዝኽእል ነገር እዩ፡፡ መድሓኒት ዘድሊ፣ ውላድኩም ኣብ ቃንዛ እንተሃልዩን፣ ድኹም ዝኾነ ምስታይ እንተሃልይዎ ጥራሕ እዩ፡፡ ውላድኩም ትሕቲ 3 ወርሒ ዕድመኡ ኾይኑ ረስኒ ኣለዎ ዶ? እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናብ ሓኪምኩም ኪዱ፡፡ ካብ 3 ኣዋርሕ ዕድመ ንላዕሊ ቆልዑት ፓራስታሞል መድሓኒት ክበሃዎም ይኽእል እዩ፡፡

 • ክንደየናይ ፓራስታሞል ከምዝውሰድ ናይ ውላድኩም ዕድመን ክብደትን ይውስኖ እዩ፡፡
 • ንውላድኩም ፓራስታሞል እትህብሉ ክልተ መንገድታት ኣለዉ፡ ብመሃንቱስ (ቀልቀል መውፅኢ) ወይ ከዓ ብኣፍ፡፡
 • ፓራስታሞል ኣብ ኢቶስ (Etos) ፣ ክሩድቫት (Kruidvat)፣ ኣልበርት ሄይን (Albert Heijn) ወይ ከዓ ኣብ ቤት መድሓኒት ምዕዳግ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ ንውላድኩም ኣየናይ ፓራስታሞል ምዕዳግ ከምዘለኩም ካብዚ ንታሕቲ ኣብ ዘሎ ስእላዊ መግለፂ ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ ኣብቲ ድንኳን ምእንቲ ክሕግዝኹም ነቲ ስእሊ ኣመላኽትዎም፡፡
ናይ ውላድኩም ዕድመ፡ ናይ ውላድኩም ክብደት፡ ኣየናይ ፓራስታሞል መድሓኒት፡
ክንደይ ፓራስታሞል ብሓደ ሻብ: ኣብ መዓልቲ (24 ሰዓታት) ክንደይ ክኒና እቲ ቀፃላይ ክኒና መዓዝ ይወሓጥ
3 ኣዋርሕ ወይ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ካብ 3.0 – 5.5 ኪሎ ግራም Etos Kinderparacetamol zetpillen 60 mg60 ሚሊግራም፣ ብመሃንቱስ በዓል 60 ሚሊግራም 1 ክኒና ካብ 2-3 ድሕሪ 8 ክሳብ 12 ሰዓታት
ካብ 3 – 12 ኣዋርሕ ካብ 5.5 – 10 ኪሎ ግራም Etos Kinderparacetamol zetpillen 120 mg120 ሚሊግራም፣ ብመሃንቱስ በዓል 120 ሚሊግራም 1 ክኒና ካብ 2-3 ድሕሪ 8 ክሳብ 12 ሰዓታት
ካብ 1 - 2 ዓመት ካብ 10 – 12.5 ኪሎ ግራም 240 ሚሊግራም፣ ብመሃንቱስ Etos Kinderparacetamol zetpillen 240 mg በዓል 240 ሚሊግራም 1 ክኒና ካብ 2-3 ድሕሪ 8 ክሳብ 12 ሰዓታት
ካብ 2 - 4 ዕድመ ካብ 12.5 – 17 ኪሎ ግራም 240ሚሊግራም፣ ብኣፍ ዝሕየኽ መድሓኒት Sinaspril kauwtabletten በዓል 120 ሚሊግራም 2 ክኒና 3 ድሕሪ 8 ሰዓታት
ካብ 4 - 6 ዓመት ካብ 17 – 22 ኪሎ ግራም 240ሚሊግራም፣ ብኣፍ ዝሕየኽ መድሓኒት Sinaspril kauwtabletten በዓል 120 ሚሊግራም 2 ክኒና 4 ድሕሪ 6 ሰዓታት
ካብ 6 - 9 ዓመት ካብ 22 – 30 ኪሎ ግራም Roter Paracetamol Junior Banaan 250mg Smelttablet | Nu € 4.99 | 20tabl | Drogisterij.net250 ሚሊግራም፣ ኣብ መልሓስ ዝመክኽ መድሓኒት
በዓል 250 ሚሊግራም 1 ክኒና 6 ድሕሪ 4 ሰዓታት
ካብ 9 - 12 ዓመት ካብ 30 – 44 ኪሎ ግራም 250 ሚሊግራም፣ ኣብ መልሓስ ዝመክኽ መድሓኒት

Roter Paracetamol Junior Banaan 250mg Smelttablet | Nu € 4.99 | 20tabl | Drogisterij.net

በዓል 250 ሚሊግራም 1 ክኒና ካብ 3-4 ድሕሪ 6 ሰዓታት
ካብ 12 - 15 ዓመት ካብ 40 – 55 ኪሎ ግራም 250 ሚሊግራም፣ ኣብ መልሓስ ዝመክኽ መድሓኒት

Roter Paracetamol Junior Banaan 250mg Smelttablet | Nu € 4.99 | 20tabl | Drogisterij.net

በዓል 250 ሚሊግራም 1 ክኒና ካብ 4-6 ድሕሪ 4 ሰዓታት