Vervolgafspraak medicatie Afghaans

 1. دوا ها
 2. برای رفع شکایت شما یک دوا به شما داده خواهد شد. این دوا ........................................... نام دارد.
 3. این دوا را میتوانید از دواخانه تهیه کنید. شما باید این دوا را در یک روز .............................. بار مصرف کنید.
 4. شما در یک زمان ........................ تابلیت مصرف کنید. این دوا را قبل/ بعد از غذا مصرف کنید.
 • شما باید این دوا را برای ................................ روز استفاده کنید.
 • شما باید تا آخر عمر هر روز به مصرف این دوا ادامه دهید.
 1. مرهم
 2. برای کاهش دانه ها به شما یک مرهم داده میشود. این مرهم .................................. نام دارد.
 3. شما باید این مرهم را در یک روز .................................... بار روی دانه های روی پوست خود بمالید.
 4. شما باید این مرهم را برای ........................ روز استفاده کنید. اگر دانه ها از بین رفته اند
 • باید چند روز به استفاده از مرهم ادامه دهید
 • به مدت چند وز به استفاده از مرهم ادامه ندهید
 1. میتوانید این مرهم را از دواخانه تهیه کنید
 2. میتوانید این مرهم را از فروشگاه ها، مثلاً ایتوز و کرویدوات خریداری کنید
 3. قرار ملاقات بعدی
 4. این مهم است که دوباره معاینه شوید. بنابراین قرار ملاقات بعدی شما در این تاریخ است: ...........- ...........- ...........

QR Code naar deze pagina:

QR Code