Griep Eritrees

ኢንፍሉወንዛ

ኢንፍሉወንዛ እንታይ እዩ

ኢንፍሉወንዛ ብባዕልቱ ጊዜ ዝገድፍ ነገር እዩ፤ ኮይኑ ግና ንሓደ ሓደ ሰባት ብዕቱብ ከሕምሞም ይኽእል እዩ፡፡ ናይ ኢንፍሉዌንዛ ክታበት እንድሕር ደኣ ተኣዚዝልኩም ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ፡፡

ምልክታት

ምልክታት ኢንፍሉወንዛ ቀልጢፎም ክመፅኡ ዝኽእሉ እንትኾኑ እዞም ዝስዕቡ ዝሓወሱ እዮም፡

 • 38 ዲግሪ ሴልሽየስ ወይ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ሃንደበታዊ ዝኾነ ልዑል ሙቐት
 • መቐንዘዊ ኣካል
 • ናይ ድኻም ወይ ከዓ ረሸሽ ምባል ስምዒት
 • ደረቕ ሰዓል
 • ዝቖሰለ ጉሮሮ
 • ሕማም ርእሲ
 • ንምድቃስ ምፅጋም
 • ሽውሃት ምዕጻው
 • ውፅኣት ወይ ከዓ ቃንዛ ከብዲ
 • ናይ ሕማም ስምዒትን ምሕማምን

እዞም ምልክታት እዚኦም ኣብ ህፃውንቲ እውን ተመሳሳሊ እዮም፤ ኮይኑ ግና ብተወሳኺ ኣብ እዝኖም ቃንዛ ክህልዎምን ውሑድ ምንቅስቓስ ምግባር ወይ ከዓ ክዝሕሉ ይኽእሉ እዮም፡፡

ኢንፍሉወንዛ እንተሒዙና እንታይ ንግበር

ብቑልጡፍ ክትሓውዩ ምእንታን፡

 • ዕረፍቲ ምግባርን ምድቃስን
 • ምሟቕ
 • እቲ ሙቐት ንምንካይን ካብ ቃንዛ ንምሕዋይ፣ ፓራስታሞል ወይ ከዓ ኢቦፕሮፊን ዝተብሃሉ መድሓኒታት ምውሳድ
 • ድርቀት ንምክልኻል በዝሒ ዘለዎ ማይ ምስታይ (1.5 ክሳብ 2 ሊትሮ ብመዓልቲ)

ኣብ ዛዕባ ኢንፍሉወንዛ ፋርመሰኛ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ

ሓደ ፋርማሰኛ ንኢንፍሉወንዛ ዝኾኑ መድሓኒታትን ምኽርታትን ክህበኩም ይኽእል እዩ፡፡ ፓራስታሞልን ኢቦፕሮፊንን እንድሕር ትወስዱ ኾይንኩም፣ ካብቲ ዝምከሮ ዓቐን ንላዕሊ ምእንቲ ምውሳድ ቀሊል ስለዝኾነ ናይ ኢንፍሉወንዛ መድሓኒት ከይትጥቀሙ ተጠንቀቑ፡፡

ተላጋብነት

ተመሓላላፊ ኢንፍሉወንዛ ብኸመይ ንከላኸሎ፡

ኢንፍሉወንዛ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ዝመሓላለፍ ኣዝዩ ፀላዊ ሕማም እዩ፡፡ ኣብ መጀመርታ 5 መዓልትታት ንካልኦት ናይ ምምሕልላፍ ዓቕምኹም ዝለዓለ እዩ፡፡ ኢንፍሉወንዛ ክነስዕልን ክነሀንጥስን እንከለና፣ ኣብ ደገን ኣብ ኣእዳውናን ንኣስትታት 24 ሰዓታት ናይ ምፅናሕ ዓቕሚ ብዘለዎም ጀርምታት ኣቢሉ ዝመሓለለፍ እዩ፡፡

ናይ ኢንፍሉዌንዛ ተላጋቢነት ንምንካይ

 • ኣእዳውኩም ብሳሙናን ብውዑይ ማይ ኩሉሻብ ምሕፃብ
 • ክተስዕሉ ወይ ከዓ ክተሀንጥሱ እንከለኹም እቶም ዝወፁ ጀርምታት ንምክልኻል መሃረም ወይ ከዓ ሶፍቲ ተጠቐሙ
 • ዝተጠቐምኩምም ሶፍትታት ናብ ጉሓፍ ደርብይዎም፡፡

ናብ ሓኪም መዓዝ ንደውል

 • ናይ ውላድኩም ወይ ከዓ ደቅኹም ምልክታት እንተሕሲብኩም
 • ጥንስቲ እንተኾይንኪ
 • ናይ ልቢ ወይ ከዓ ናይ ምትንፋስ ሕማም እንተሃልይኩም
 • ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ጥዕና ፀገም እንተሃልይኩም- ንኣብነት፣ ከም ኣዝማ፣ ሲኦፒዲ፣ ሽኮርያ ወይ ከዓ ናይ ልቢ፣ ሳምባ፣ ኩሊት ወይ ናይ ንዩውሮን ሕማም፡፡
 • ዝደኸመ ናይ ጥዕና ስርዓት እንተሃልይኩም- ንኣብነት፣ ብምኽንያት ኬሞቴራፒ ወይ ከዓ ኤች ኣይ ቪ
 • ትርእይዎም ምልክታት ድሕሪ 7 መዓልቲ እውን ለውጢ እንተዘይሃልይዎ
 • ዕድመኹም ልዕሊ 60 ዓመት እንተኾይኑ
Griep/Griep-eritrees/" />

QR Code naar deze pagina:

QR Code